2022_N2NSP_ReferenceSites_Portfolio

ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีที่ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP ของเรา ได้จำหน่ายเครื่องสแกนเพื่องานเอกสารสำนักงานทั้งที่รองรับขนาด A4 – A3 เรื่อยไปจนถึงขนาดกระดาษหน้ากว้างที่ใช้ในวงการออกแบบ และ/หรือ งานสื่อโฆษณาต่างๆที่มีขนาดตั้งแต่ A2 (15นิ้ว), A1 (24นิ้ว), A0 (36นิ้ว), 42นิ้ว, 44นิ้ว ไปจนถึง 60 นิ้ว! และในส่วนของ ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ก็มีโปรแกรมเพื่อการจัดการฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ ที่สามารถจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารที่มีโครงสร้างแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (THAI OCR), ระบบห้องสมุดดิจิทัล, ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงรับงานพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ตามความต้องการของแต่ละโครงการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

กว่า 95% N2NSP จะจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Master Dealer) และ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือ จำหน่ายตรงไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย ทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล และนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์สินค้า และงานบริการจากเรา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

HardwareSoftware

รายนามบริษัทลูกค้า (ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถรวบรวมได้) ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้งานอุปกรณ์เพื่องานสแกนเอกสาร ไม่ว่าจะมีขนาดที่ A4, A3, A1 และ A0 จากแบรนด์ต่างๆที่ N2NSP ของเรามีจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือ อดีตที่ผ่านมาก็ตาม อาทิเช่น Avision, Contex, Colortrac, Kodak, Canon และ Microtek เป็นต้น โดยกว่าร้อยละ 95 ของลูกค้าของเรา เราได้จำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีรายนามปรากฎอยู่ในตาราง “คู่ค้า” ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า และ คู่ค้า ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 – A3

20220223_n2nsp_ReferenceSites_DocumentScanner

โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลชลประทาน
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาลแสวงหา จ. อ่างทอง
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 • โรงพยาบาลลาดกระบัง
 • โรงพยาบาลโพธาราม
 • วิทยาลัยพยาบาล รพ.ตำรวจ
 • โรงพยาบาลทหารเรือ
 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โรงเรียน / มหาวิทยาลัย
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จอมบึง ราชบุรี
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานศาลยุติธรรม 2565 / Avision AD340GF 1,840 เครื่อง
 • สำนักงานศาลยุติธรรม 2563 เฟส 1 / Avision AD130 จำนวน 1,763 เครื่อง
 • สำนักงานศาลยุติธรรม 2563 เฟส 2 / Avision AD130 จำนวน 1,125 เครื่อง
 • กองทัพไทย
 • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงพานิชย์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี
 • กรมส่งเสริมก่ารส่งออก
 • กรมส่งเสริมการลงทุน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • กรมชลประทาน
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมประมง
 • กรมไปรษณีย์
 • กรมอนามัย
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมแพทย์ทหารเรือ
 • กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โคราช
 • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลายา
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองคดีอาญา
 • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • สภากาชาดไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรุงเทพมหานคร (BMA)
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (PEA)
 • การไฟฟ้าภูมิภาค (MEA)
 • การประปานครหลวง
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร แห่ง ประเทศ จีน / Bank of China (Thai)
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิควิลิเบรีย(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด
 • บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A1 – A0 – 60 นิ้ว

20220223_n2nsp_ReferenceSites_LargeFormatScanner

หน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Contex IQ Quattro X 4450)
 • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 (Contex IQ Quattro X 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 (Contex IQ Quattro X 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 (Contex IQ Quattro X 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักชลประทานที่ 15 (Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานชลบุรี สำนักชลประทานที่ 9 (Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 (Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 (Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro)
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Contex IQ Quattro 4490)
 • เทศบาลนครลำปาง (Contex SD One+ 24)
 • กรมชลประทาน สามเสน (Contex SD3650+)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3 (Contex SD ONE+ 36)
 • ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 (Contex SD ONE+ 24)
 • โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา คลองเพรียว-เสาไห้ สำนักชลประทานที่ 10 (Contex SD ONE+ 36)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักชลประทานที่ 12 (Contex IQ Quattro 2490)
 • การประปาส่วนภูมิภาค สามเสน (Contex SD3650+ 6 เครื่อง)
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (Contex SD3650+)
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง (Contex SD36 MFP2GO)
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Contex IQ Quattro 2490)
 • กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทำแผนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด (Contex HD3650/Part Replacement)
บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (Contex IQ Flex)
 • บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (Contex SD ONE+ 36 2 เครื่อง)
 • บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด (Contex SD ONE+ 36 2 เครื่อง)
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (นวนคร) (Contex HD iFlex)
 • ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (Contex SD ONE+ 24)
 • บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จำกัด (Contex SD ONE+ 24 2 เครื่อง)
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด (Contex SD36 MFP2GO)
 • ร้านไอเดีย เซอร์วิส (พิษณุโลก) (Contex SD ONE 36)
 • บริษัท เฟมโตคอม จำกัด (Contex HD Ultra i3650s)
 • บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด (Contex IQ2490 10 เครื่อง)
 • บริษัท นาวิตัส (ประเทศไทย) จำกัด (Colortrac SmartLF SC 25 xPress)
 • บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด (Contex SD3650)
 • บริษัท บี.ยู.แอสเซท จำกัด (Colortrac SmartLF Scan! 36)
 • บริษัท อาร์เมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Colortrac SmartLF Scan! 36)
 • บริษัท สหธนชล จำกัด (Colortrac SmartLF Scan! 24)
 • บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร (Contex IQ Quattro X 4450)
 • บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด บางปู (Contex HD Ultra X 3650)
 • บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด (Colortrac SmartLF SCi 42e)
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  (Colortrac SmartLF Scan! 36)
 • บริษัท ตรีมิตร เซอร์เวย์ยิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (Colortrac SmartLF Scan! 36)
 • บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Contex SD One + 24)
 • บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด (Contex SD One+ 36)
 • บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (Contex IQ Quattro 2490)
 • ร้าน ไฮ อินครีส โพรเทคชั่น (Colortrac SmartLF Scan! 36)
 • บริษัท สหชัยกิจการพิมพ์ จํากัด (Contex SD ONE+ 36)
โรงเรียน / มหาวิทยาลัย
 • สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (Contex IQ Quattro X 3690,2564)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร (Contex SD 3690+,2559)
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม (Colortrac SmartLF Scan! 24,2563)

เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 – A1

20230718_n2nsp_ReferenceSites_OverheadBookScanner

 • หน่วยงานภาครัฐ/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
JoyUsing Joy-BookScan V160 Pro
2021-05_N2NSP_Ref_Joy-BookScan_V160_Pro
 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2 เครื่อง]
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [4 เครื่อง]
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร (NIDA)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Czur M3000 PRO & M3000 PRO V2
2021-05_N2NSP_Ref_CZUR_M3000_Pro
 • ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
 • ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด
 • Microinfo Import Export Sole Co.,LTD ( ประเทศลาว )
 • บริษัท วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

Czur ET16 Plus
2021-05_N2NSP_Ref_Czur_ET16Plus
 • โรงเรียนแผ่นที่ กรมแผนที่ทหาร
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ
 • ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
Bookeye® 4 V2 Professional Archive
2021-05_N2NSP_Ref_Bookeye_V2_Archive
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Bookeye® 4 V2 Professional Archive รองรับงานสแกนหนังสือเปิดกว้างสุดที่ขนาด A2 จำนวนถึง 3 เครื่องด้วยกัน
 • บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
JoyUsing Joy-BookScan V160 Pro

2021-05_N2NSP_Ref_Joy-BookScan_V160_Pro

 • บริษัท คิสส์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
 • บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ไอ ดิสเพลย์ มีเดีย จำกัด
 • บริษัท แม็กซ์ ทูลส์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
 • บริษัท ซีฟาเทค (สำนักงานใหญ่) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์
 • บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพร์ซ
 • บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด [4 เครื่อง]
 • พระคริสตธรรมฟ้าใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอร่ามเรือง เอ็นจิเนียริ่ง
Czur M3000 PRO & M3000 PRO V2
2021-05_N2NSP_Ref_CZUR_M3000_Pro
 • บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด
 • Microinfo Import Export Sole Co.,LTD ( ประเทศลาว )
 • บริษัท วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด

เครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ 

20230310_n2nsp_ReferenceSites_3DDesktopScanner

Scan Dimension SOL3D
2023_n2nsp_REF_SOL3D
 • บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ปัญญาเด่น จำกัด
 • บริษัท มิเลนเนียม ไฮเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครื่องสแกนฟิล์ม

20231027_n2nsp_ReferenceSites_FilmScanners

e-ImageData ScanPro 2500 All-In-One
2023_n2nsp_REF_ScanProAIO
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
JoyUsing CT160
2023_n2nsp_REF_CT160
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ (บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ศรีสะเกษ จำกัด)
 • ลูกค้าจากจังหวัด ราชบุรี สั่งซื้อผ่าน Shopee

กล้องสแกนเอกสาร 

20230313_n2nsp_ReferenceSites_LensPro

Czur Lens 1200 Pro
2022-09_N2NSP_Ref_Czur_1200Pro
 • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
 • บริษัท เซนเตอร์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท สามพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ใจดีคลินิกเวชกรรมเฮลท์แคร์
 • บริษัท นิคเคอิ บิซิเนส แล็บ เอเชีย จำกัด
 • บริษัท รุ่งนิยา การบัญชี จำกัด
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อตรงจาก ลาซาด้า และ ช้อปปิ้ง

 


 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารของเรา
 • บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
 • บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด
 • หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)
 • บริษัท เอซีเอ แปซิฟิค กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ซินโค้ดเทคโนโลยีส์ จำกัด
 • บริษัท ซี.เอส.ที เซอร์วิสเซส (2000)
 • บริษัท แอทออฟฟิศ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
 • บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด 
 • บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด
 • บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท โกลบอลโซลูชั่นซอร์สซิ่ง จำกัด
 • บริษัท การ์เดกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท มิชชั่น ที จำกัด
 • บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด
 • บริษัท นิปด้าคอมพิวเทค จำกัด
 • บริษัท จอย วิชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็นทีพี จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด
 • บริษัท เจเนอเรชั่นวัน จำกัด
 • บริษัท ไอทีดาต้าคอม จำกัด
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
 • หจก. โคราช โอเอ
 • หจก. แอดวานซ์พีซี ลพบุรี
 • หจก. แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 • หจก. รัชฌา ซัพพลาย
 • หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลำปาง

รายนามบริษัทลูกค้าที่มีการพัฒนาใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือ โซลูชั่นเพื่อการแปลงเอกสารภาพให้เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ (รองรับ THAI OCR) และ งานแบ่งกลุ่ม จับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารด้วยความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ ABBYY และ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ที่ชื่อ DocnFlow โดยผ่านการนำเสนอขายจากบริษัท คู่ค้า พันธมิตรที่น่ารักของเรา

ABBYY Solutions 

 • บริษัทเอกชน / หน่วยงานราชการ / มหาวิทยาลัย
 • บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture / Opentext ECM Platform
 • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture / UiPath RPA Platform
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
  • ABBYY FlexiCapture / UiPath RPA Platform
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture / UiPath RPA Platform
 • บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture Engine/SDK
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • ศาลปกครอง
  • ABBYY FineReader Server
 • บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • ABBYY Recognition Server
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กระทรวงพลังงาน
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • ABBYY FlexiCapture Engine/SDK
  • ABBYY FineReader Engine/SDK
 • บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

 

และ อีกหลายองค์กรที่ใช้งาน ABBYY FineReader รองรับ THAI OCR
 • บริษัท เอไอเอ จํากัด
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
 • บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด
 • บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • บริษัท กิบไทย จํากัด
 • บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จํากัด
 • บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ซอฟต์แวร์วัน จํากัด
 • บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท นําศิลปไทย จํากัด
 • บริษัท บริลเลียนท์ เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด
 • บริษัท นีโอพลัส จำกัด
 • บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
 • บริษัท พี แอนด์ พี โปรดักส์ลีดเดอร์ชิพ จำกัด
 • บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท บี ซี พี จี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท เฟิสท์ บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด
 • บริษัท เนชั่นแนล เพา เวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พูลทรัพย์ โคออพเพอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด
 • บริษัท จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด
 • ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกโฟม จำกัด
 • บริษัท สุมิเดน อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท 360 มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักงานปลัด กรุงเทพมหานคร

 DocnFlow Solutions / Digital Library Platform

20221013_n2nsp_ReferenceSites_DiLib

 • บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  • DocnFlow TM Standard Edition with Unlimited CCLs
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ
  • DocnFlow TM Vault Plus Edition
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • DocnFlow TM Vault Plus Edition
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • DocnFlow TM Vault Plus Edition
 • บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • DocnFlow TM Vault Plus Edition
 • บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
  • DocnFlow TM Vault Plus Edition
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
  • DiLib TM (Digital Library Platform)
 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ของเรา
 • บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FineReader Engine & ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture & FlexiCapture Engine
 • บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท อินโนวาซอฟต์แวร์ จากัด
  • Robust knowledge in ABBYY FineReader Engine & ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชาวาว่า จำกัด
 • บริษัท อินดิจี จำกัด
 • บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด
 • บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท นีโอพลัส จำกัด
 • บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด
 • บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
 • บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด