N2NSP-2024-HW-DCS-Cover

เครื่องสแกนเอกสาร ที่รองรับงานเอกสารที่นิยมใช้งานภายในสำนักงาน แบ่งออกได้เป็นสองขนาดใหญ่ๆด้วยกันคือ ขนาดกระดาษ A4 และ ขนาดกระดาษ A3 ตัวเครื่องสแกนก็ยังมีรุ่นที่สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย มีทั้งเครื่องสแกนที่ทำงานแบบดึงกระดาษเข้าชุดสแกน หรือ Automatic Document Feeding เครื่องสแกนที่มีชุดกล้องทำการสแกนด้วยการกวาดไปตามแนวราบ หรือ Flatbed และ มีทั้งสองระบบในเครื่องเดียวกัน 

ADF Document Scanners

 

n2nsp_avision_ad225 n2nsp_avision_av332u n2nsp_avision_ad340g
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 25 หน้าต่อนาที และ 50 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 40 หน้าต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 40 หน้าต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที
n2nsp_avision_ad345g n2nsp_avision_ad370 n2nsp_avision_ad3100
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 60  หน้าต่อนาที และ 120 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 70 หน้าต่อนาที และ 140 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 100 หน้าต่อนาที และ 200 ภาพต่อนาที
n2nsp_avision_ad6090 n2nsp_avision_ad8120u  
 • สแกนเนอร์ขนาด A3
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 90 หน้าต่อนาที และ 180 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A3
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600  จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 25 หน้าต่อนาที และ 50 ภาพต่อนาที

ADF Networked Scanners

n2nsp_avision_an335w n2nsp_avision_an335wl n2nsp_avision_an360w
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 40 หน้าต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 40 หน้าต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 60 หน้าต่อนาที และ 120 ภาพต่อนาที

ADF + Flatbed Document Scanners

n2nsp_avision_ad130 n2nsp_avision_ad340gf n2nsp_avision_ad345gf
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 30 หน้าต่อนาที และ 60 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 40 หน้าต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 60 หน้าต่อนาที และ 120 ภาพต่อนาที
n2nsp_avision_ad5800
 • สแกนเนอร์ขนาด A3
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกน 80 หน้าต่อนาที และ 160 ภาพต่อนาที

Flatbed Document Scanners

n2nsp_avision_fb2280e n2nsp_avision_fb5000 n2nsp_avision_fb6380e
 • สแกนเนอร์ขนาด A4
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่กระจก 5.5 วินาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A3
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่กระจก 10 วินาที
 • สแกนเนอร์ขนาด A3
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่กระจก 5 วินาที